വരുമാനം നിലച്ചു, ഉടമസ്ഥർ സഹായിക്കണം: തിരുവിതാംകൂര്‍ രാജകുടുംബത്തില്‍നിന്നും ധനസഹായമാവശ്യപ്പെട്ട് ശ്രീപദ്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രം

നിലവില്‍ അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപയാണ് ട്രസ്റ്റ് ക്ഷേത്രത്തിനു നല്‍കുന്നത്. ഇത് 25 ലക്ഷമാക്കി ഉയര്‍ത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടാനാണ് ഭരണ സമിതി ആലോചിക്കുന്നത്....