ഇന്റേണ്‍ഷിപ്പ് കാലാവധി കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ ഒരു ട്രെയിനി മേധാവിക്ക് നല്‍കിയ കത്ത്

ഓഫീസിലെ ഇന്റേണ്‍ഷിപ്പ് കാലാവധി കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ ട്രെയിനി മേധാവിക്ക് നല്‍കിയ സന്ദേശം വായിച്ച് മേധാവി ശഞട്ടി. മേധാവിയുടെ പെരുമാറ്റത്തില്‍ നീരസമുണ്ടായിരുന്ന ട്രെയിനി