ദുരുപയോഗത്തിന് പരിഹാരം നിറംമാറ്റം; ട്രാഫിക് വാര്‍ഡന്‍മാര്‍ ഇന്നു പണിമുടക്കുന്നു

കൊച്ചി നഗരത്തിലെ ്രടാഫിക് വാര്‍ഡന്‍മാരുടെ യൂണിഫോമില്‍ പാന്റ്‌സിന്റെ നിറം നീലയാക്കുന്നതില്‍ പ്രതിഷേധിച്ച് നഗരത്തിലെ ടാഫിക് വാര്‍ഡന്മാര്‍ ഇന്നു പണിമുടക്കുന്നു. ട്രാഫിക്