ചുക്കുകാപ്പി കുടിക്കൂ, കോവിഡ് അകറ്റൂ; കോവിഡിനെ ചെറുക്കാൻ പരമ്പരാഗത ചികിത്സകൾ നിർദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരകൊറിയ

രാജ്യത്തെ പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ മുതൽ സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആശുപത്രികൾ വരെയുള്ള ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് സൗജന്യമാണ്.