രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് തക്കാളിയുടെ വില കിലോഗ്രാമിനു 50 രൂപ വരെയെത്തി

രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് തക്കാളിയുടെ വില കിലോഗ്രാമിനു 50 രൂപ വരെയെത്തി. കഴിഞ്ഞയാഴ്ച സവാളയ്ക്കും ഉരുളൻകിഴങ്ങിനും ഉണ്ടായ വില വർദ്ധനവ് തക്കാളിയിൽ കൂടി

സർക്കാരിന്റെ അനുമതി ലഭിച്ചതോടെ ഹോർട്ടി കോർപ് സംസ്ഥാനത്തെ വില നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു.

അജയ് എസ്  കുമാർ സർക്കാരിന്റെ അനുമതി ലഭിച്ചതോടെ ഹോർട്ടി കോർപ് സംസ്ഥാനത്തെ  സാധനങ്ങളുടെ  വില നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടി  അതിന്റെ ആദ്യ