ടോള്‍ ബൂത്തുകള്‍ക്ക് പകരം ജിപിഎസ്; ടോൾ പിരിവിൽ പുതിയ പരീക്ഷണത്തിന് കേന്ദ്രസർക്കാർ

ടോള്‍ തുക വാഹനത്തിന്റെ ഉടമയുടെ അക്കൗണ്ടില്‍ നിന്ന് നേരിട്ടുതന്നെ ഈടാക്കുന്ന രീതിയാണ് കേന്ദ്രം പരീക്ഷിക്കുന്നത്.