രാജ്യത്തെ പുനഃനിർമിക്കാൻ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാം; തമിഴ് ദേശീയ സഖ്യവുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി ശ്രീലങ്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഗോതഭയ രാജപക്‌സെ

രാജ്യത്തിന്റെ മുഴുവൻ നേതാവെന്ന നിലയിൽ എല്ലാ സമുദായങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും തുല്യ ശ്രദ്ധ നല്‍കുമെന്ന് രാഷ്ട്രപതി നേതാക്കൾക്ക് ഉറപ്പുനൽകി.