നമ്മളെ നേരെയാക്കീട്ടെ ഓൻ പോവുള്ളൂ; അള്ളാഹു അയച്ചതാണ് കൊവിഡ് എന്ന ചെകുത്താനെ; വിവാദമായി ടി കെ ഹംസയുടെ പരാമർശം

"എവിടെയൊക്കെയാണ് തകരാറ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കണം. പഠിക്കാത്തത് കൊണ്ടും അവയെ തിരുത്താത്തത് കൊണ്ടും അള്ളാഹു അയച്ചതാണ് കൊവിഡ് 19 എത്ത