ജയിച്ചാൽ മാസം പത്തുലിറ്റർ ബ്രാണ്ടി, 25000 രൂപ; വ്യത്യസ്തമായ തെരെഞ്ഞെടുപ്പ് വാഗ്ദാനവുമായി സ്ഥാനാർത്ഥി

വിവാഹ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഓരോ വ്യക്തിയ്ക്കും എം പി ഫണ്ടിൽ നിന്നും പത്ത് സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങളും പത്തുലക്ഷം രൂപയും അനുവദിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം