പൊതുസ്ഥലത്ത് ടയര്‍ കത്തിക്കുന്നവര്‍ക്ക് പത്തു കോടി രൂപ പിഴ

പൊതുവഴിയില്‍ പ്രതിഷേധിക്കാന്‍ വേണ്ടി ടയര്‍ കത്തിക്കുന്നവര്‍ രണ്ടുവട്ടം ആലോചിക്കുക. പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ഭാഗമായോ അല്ലാതെയോ പൊതുസ്ഥലത്ത് ടയര്‍ കത്തിക്കുന്നവര്‍ക്ക് പത്തു കോടി