ലോകത്തെ സ്വാധീനിച്ച 100 വ്യക്തികള്‍

ലോക ജനതയ്ക്കിടയില്‍ ശക്തമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയ നൂറു വ്യക്തികളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ പട്ടിക ടൈം മാഗസിന്‍ പുറത്തിറക്കി. തുടര്‍ച്ചയായി പത്താം