ഇത് ലോകത്തിന്റെ നെറുകയിലെ ഊഞ്ഞാല്‍; സമുദ്ര നിരപ്പില്‍ നിന്നും 8500 അടി ഉയരത്തില്‍ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ ഊഞ്ഞാല്‍ ആടാന്‍ ആവേശം മാത്രം പോര, ധൈര്യവും വേണം

ഊഞ്ഞാലാട്ടത്തിന് അങ്ങനെ പ്രായമൊന്നുമില്ല. എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഊഞ്ഞാല്‍ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് കണ്ടാല്‍ ഒന്നാടി നോക്കാത്തവരാരുണ്ടാവില്ല.. അപ്പോള്‍ ഈ ഊഞ്ഞാല്‍ കെട്ടിയിരിക്കുന്നത് ലോകത്തിന്റെ