ഇല്ലാത്ത കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ പദ്ധതിയിലൂടെ ധനസഹായം; വ്യാജ പ്രചാരണത്തില്‍ വിശ്വസിച്ച് ജനങ്ങള്‍; പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു

അപേക്ഷ നല്‍കാനായി പ്രത്യേക തീയതി നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ലാത്ത പദ്ധതിയാണെങ്കിലും ഈ സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നത് ജനുവരി 10ന് അവസാനിപ്പിച്ചിരുന്നു.