തിരുവാഭരണ ഘോഷയാത്ര ജനുവരി 12 നു പരമ്പരാഗത പാതയിലൂടെ ശബരിമലയിലേക്ക്

പത്തനംതിട്ട:- അയ്യപ്പന്റ് തിരുവാഭരണം വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഘോഷയാത്ര ഇത്തവണ പന്തളത്തുനിന്ന് പരമ്പരാഗതപാതയിലൂടെ ജനുവരി 12 നു ശബരീസന്നിധിയിലേക്ക് നീങ്ങും. ഘോഷയാത്ര പന്തളം