തേക്കടിയില്‍ വനംവകുപ്പിന്റെ ബോട്ടുകള്‍ക്കുള്ള ഓണ്‍ലൈന്‍ ടിക്കറ്റ്‌ ബുക്കിംഗിന്‌ സംവിധാനം ഏര്‍പ്പെടുത്തി

തേക്കടിയില്‍ വനംവകുപ്പിന്റെ ബോട്ടുകള്‍ക്കുള്ള ടിക്കറ്റ്‌ ബുക്കിംഗിന്‌ ഓണ്‍ലൈന്‍ സംവിധാനം ഏര്‍പ്പെടുത്തി. പെരിയാര്‍ ഫൗണ്ടേഷന്റെയും പെരിയാര്‍ ടൈഗര്‍ റിസര്‍വിന്റെയും വെബ്‌സൈറ്റുകളില്‍ ഇതിനു