നഗരത്തിൽ വൻ കവർച്ച

തിരുവനന്തപുരം:സിറ്റി കമ്മിഷ്ണറുടെ വീടിന്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ടുള്ള വീട്ടിൽ നിന്നും 100 പവൻ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളും 20000 രൂപയും കവർച്ചചെയ്തു.പ്രതികൾക്കായി പോലീസ് സിറ്റി മിഴുവൻ