അള്ളാ എന്ന പദം മുസ്ലീങ്ങള്‍ അല്ലാത്തവര്‍ ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന ഉത്തരവ് മലേഷ്യന്‍ സു്രപീംകോടതി ശരിവെച്ചു

‘അള്ളാ’ എന്ന പദം ഇസ്ലാംമത വിശ്വാസികളല്ലാത്തവര്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വിലക്കുന്ന മലേഷ്യന്‍ സര്‍ക്കാരിന്റെ ഉത്തരവ് രാജ്യത്തെ ഉയര്‍ന്ന നീതിപീഠം ശരിവച്ചു. ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ