പിറന്ന് വീണ് 2 മണിക്കൂറിനുള്ളിൻ 3 വെടിയുണ്ടകൾ കുഞ്ഞു ശരീരത്തിൽ തറച്ച ആമിന വിധിയെ തോൽപിച്ച് പിച്ചവെച്ച് ജീവിതത്തിലേക്ക്

പിറന്ന് വീണ് 2 മണിക്കൂറിനുള്ളിൻ 3 വെടിയുണ്ടകൾ കുഞ്ഞു ശരീരത്തിൽ തറച്ച ആമിന വിധിയെ തോൽപിച്ച് പിച്ചവെച്ച് ജീവിതത്തിലേക്ക്