ബിലാൽ മാനസികരോഗിയെന്ന് പിതാവ്, ബുദ്ധിമാനായ ക്രിമിനലെന്ന് പൊലീസ്: കൊലപാതക്തിനു ശേഷം തെളിവുകളില്ലാതാക്കാൻ പ്രത്യകം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു

വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായ സമയത്ത് ഒരു തവണ അവരെ സഹായിക്കാനായി ബിലാല്‍ പോയിരുന്നു. അവന്‍ മനസില്‍ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ആര്‍ക്കും പറയാനാവില്ല,