മൈലാഞ്ചിയുടെ മൊഞ്ചുമായി ‘തട്ടത്തിൻ മറയത്ത്’

‘തട്ടത്തിൻ മറയത്ത്‘ ആരും പറയാത്ത വിനോദിന്റെയും അയിഷയുടെയും വിശുദ്ദപ്രണയം.കസവു തട്ടത്തിന്റെയും മയിലാഞ്ചിയുടെയും മിന്തിരി ചുവപ്പും കാൽ‌പ്പനിക കവിതയുടെ ഈണവുമായി ഒരു