ഇന്ത്യക്കാരായ ഇവരിൽ ഒരാളെപ്പോലും കോവിഡ് വെെറസിന് തൊടാനായിട്ടില്ല: എന്താണതിനു കാരണം?

ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയപതാകയെ ആരാധിക്കുന്ന പതിവ് ഇവര്‍ പുലര്‍ത്തുന്നു. എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചയും പതാകയ്ക്ക് ചുറ്റും നിരന്ന് ഇവര്‍ ആദരവ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു....