തകരുന്ന വ്യവസായങ്ങൾ; കേന്ദ്ര ഇടപെടലിനായി വടക്കേ ഇന്ത്യയിലെ തുണി മില്‍ ഉടമകള്‍ പത്രത്തിൽ പരസ്യം നൽകി

അടിയന്തിരമായി സര്‍ക്കാര്‍ ഇടപെട്ടില്ലെങ്കില്‍ രാജ്യത്തെ കാര്‍ഷിക മേഖലക്ക് സംഭവിച്ചത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും സഭവിക്കുക എന്ന് പരസ്യത്തില്‍ പറയുന്നു.