ടട്ര സിബിഐ സംഘം അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിക്കുന്നു.

ടട്ര ട്രക്ക് ഇടപാടിലുള്ള ക്രമക്കേടിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്ന സിബിഐ സംഘം അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിക്കുന്നു.ഇതിന്റെ ഭാഗമായി പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ ഭാരത് എര്‍ത്ത് മൂവേഴ്സ്