ഭാരത് പെട്രോളിയം: ഓഹരി വിൽപ്പനയ്ക്ക് ആഗോളതലത്തിൽ താൽപര്യപത്രം ക്ഷണിച്ച് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍

ഈ വര്‍ഷം അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട ബജറ്റ് പ്രകാരമുള്ള 2.1 ലക്ഷം കോടി രൂപ സമാഹരിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തില്‍ ഇതുവഴി എത്താനാകുമെന്നാണ് സര്‍ക്കാര്‍