എന്താ സുപ്രീംകോടതി അടച്ചുപൂട്ടണോ? കോടതി ഉത്തരവൊക്കെ സ്ററേ ചെയ്യുവാനുള്ള അധികാരം കേന്ദ്രസർക്കാരിനുണ്ടോ? : കേന്ദ്രസർക്കാരിനെതിരെ സുപ്രീംകോടതി

ലഭിക്കാനുള്ള പിഴത്തുക പിരിച്ചെടുക്കാത്തത് ഉദ്യോഗസ്ഥ വീഴ്ചയാണെന്നും ഇക്കാര്യം സംബന്ധിച്ച് എന്ത് നടപടിയാണ് സ്വീകരിച്ചതെന്നും കേന്ദ്ര സർക്കാറിനോട് സുപ്രീംകോടതി ചോദ്യമുന്നയിച്ചു...