രാഷ്ട്രം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിൽ അധ്യാപകർ നല്‍കിയ സംഭാവനകള്‍ക്ക് നമ്മള്‍ നന്ദിയുള്ളവർ: പ്രധാനമന്ത്രി

ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ഡോ. എസ് രാധാകൃഷ്ണനെ ഈ ദിനത്തില്‍ കൃതജ്ഞതയോടെ ഓര്‍ക്കുന്നുവെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി ട്വീറ്റ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി.