കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് നികുതി കുറയ്ക്കൽ; കേന്ദ്രസർക്കാർ തീരുമാനം ചരിത്രപരം: പ്രധാനമന്ത്രി

ഇന്ത്യയിൽ കോടിക്കണക്കിന് തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഈ നികുതിയിളവ് സഹായിക്കുമെന്നും മോദി വ്യക്തമാക്കി.