കേരള വാഹനങ്ങളുടെ പ്രവേശന നികുതി തമിഴ്നാട് കുത്തനെ കൂട്ടി

പാലക്കാട്:കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ക്യാരേജ് വാഹനങ്ങൾക്ക് തമിഴ്നാട് സർക്കാർ പ്രവേശന നികുതി ഏർപ്പെടുത്തി.600 രൂപയാണ് ഒരു സീറ്റിന്റെ പുതിയ നികുതി.ഇതിനുമുമ്പ് കേരള