ഹാരിസ് ജയരാജ്.. ആ ഗാനങ്ങളെ ഇന്നും ആസ്വാദകർ ഓമനിക്കുന്നതിന്റെ കാരണങ്ങളിലേക്ക്

റഹ്മാനും യുവൻ ശങ്കർ രാജക്കുമൊപ്പം അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കും മീതെ 2000ത്തിന് ശേഷം തമിഴിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹിറ്റുകൾ ഒരുക്കിയത് ഹാരിസ്