പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് രണ്ടാംഘട്ട നീന്തല് പരിശീലന ക്യാമ്പ് ഉദ്ഘാടനം 2014 ഫെബ്രുവരി 1 ന്

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയെ ‘ ഇന്‍ഡ്യയിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂരണ്ണ നീന്തല്‍ പരിശീലനം നേടിയ ജില്ല’ എന്ന ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിക്കായി ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പിന്റ് നേത്രത്വത്തില്‍