ഭഗവദ്ഗീതയിലെ ആശയങ്ങള് ജീവിതത്തില് നടപ്പാക്കണം:- സ്വാമി ഉദിത് ചൈതന്യ

പത്തനംതിട്ട:- ഭഗവദ്ഗീതയിലെ അര്‍ഥങ്ങളും ആശയങ്ങളും ജീവിതത്തില്‍ പ്രാവര്‍ത്തികമാക്കണമെന്ന് സ്വാമി ഉദിത് ചൈതന്യ റാന്നി ഹിന്ദുമതസമ്മേളനത്തില്‍ തിങ്കളാഴ്ച രാത്രിയില്‍ നടത്തിയ പ്രഭാഷണത്തില്‍