ആരാധകന്റെ അക്കൗണ്ടിലൂടെ കേരളത്തിനായി പ്രളയദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് ഒരു കോടി; സുശാന്ത് സിങ് എന്ന മനുഷ്യസ്നേഹി ഇങ്ങിനെയും ആയിരുന്നു

പിന്നാലെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് സഹിതം സുശാന്ത് തന്നെ സംഭാവന നൽകിയ വിവരം ആരാധകരുമായി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവെക്കുകയുമുണ്ടായി.