സപ്ലൈകോയ്ക്ക് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള ഗുണനിലവാരം കുറഞ്ഞ തുണിസഞ്ചി നൽകി പണം തട്ടിയ കുടുംബശ്രീ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ റജിസ്ട്രേഷൻ റദ്ദാക്കി

സപ്ലൈകോയ്ക്ക് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള ഗുണനിലവാരം കുറഞ്ഞ തുണിസഞ്ചി നൽകി പണം തട്ടിയ കുടുംബശ്രീ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ റജിസ്ട്രേഷൻ റദ്ദാക്കി

കര്‍ഷകര്‍ക്ക് നല്‍കാനുള്ള 150 കോടി ഈയാഴ്ച നല്‍കുമെന്ന് സപ്ലൈകോ

സംസ്ഥാനത്തെ കര്‍ഷകര്‍ക്കു നെല്ലുസംഭരിച്ചതിന്റെ വിലയായി സപ്ലൈകോ നല്‍കാനുള്ള 150 കോടി രൂപ ഈയാഴ്ച നല്‍കുമെന്ന് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടര്‍ ജി. ലക്ഷ്മണ്‍