താന്‍ അഭിനയിച്ച ഗര്‍ഭനിരോധന ഉറകളുടെ പരസ്യങ്ങള്‍ രാജ്യത്ത് ബലാത്സംഗം വര്‍ധിപ്പിക്കാന്‍ കാരണമാകുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞ സി.പി.ഐ നേതാവിന് മറുപടിയുമായി സണ്ണി ലിയോണ്‍

താന്‍ അഭിനയിച്ച ഗര്‍ഭനിരോധന ഉറകളുടെ പരസ്യങ്ങള്‍ രാജ്യത്ത് ബലാത്സംഗം വര്‍ധിപ്പിക്കാന്‍ കാരണമാകുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞ സി.പി.ഐ നേതാവിന് മറുപടിയുമായി സണ്ണി ലിയോണ്‍.