ഫഹദ് ഫാസിൽ ഒരു ന്യൂ ജനറേഷൻ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ മാത്രമാണോ? ; അതിനും അപ്പുറമുള്ള ഫഹദ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു

ഏറ്റവും മോശമായൊരു തുടക്കത്തിൽ നിന്നാണ് ഫഹദ് ഇതുവരെ എല്ലാം വെട്ടിപ്പിടിച്ചത്.അതിന് അയാളെ പ്രാപ്തനാക്കിയത് അയാൾ നടത്തിയ കഠിനാധ്വാനം മാത്രമാണ്.