ഏഷ്യൻ ഒളിംബിക്സ് യോഗ്യതാ റൌണ്ട്:സുമിത്തിന് സ്വർണ്ണം

ഏഷ്യൻ ഒളിംബിക്സ് യോഗ്യതാ റൌണ്ടിൽ ഇന്ത്യയുടെ സുമിത്ത് സ്വർണ്ണം നേടി.താജിക്കിസ്ഥാന്റെ ഡിസാകോൺ ഔർബാനോവിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് 81 കിലോ വിഭാഗത്തിൽ സുമിത്