കാണാതായ റഷ്യൻ വിമാനം തകർന്ന നിലയിൽ

ഇന്തോനേഷ്യ:കാണാതായ റഷ്യൻ വിമാനം ഇന്തോനേഷ്യക്ക് സമീപം ജാവയിൽ തകർന്നു വീണ നിലയിൽ കണ്ടെത്തി.റഷ്യൻ സുഖോയ് വിമാനമാണ് ഇന്നലെ മുതൽ കാണാതായത്.വിമാനത്തിൽ