സൗഹൃദസംഗമത്തിന്റെ അലയൊലികളില്‍ സുഹൃത്ത്.കോം

ഏകാന്തതയുടെ തുരുത്തുകളില്‍ ഒറ്റപ്പെടുന്നവര്‍ക്ക് സൗഹൃദത്തിന്റെ ദീപം പകര്‍ന്നു നല്‍കിയ സുഹൃത്ത്. കോം അതിന്റെ മൂന്നാമത് സൃഹൃത്ത്‌സംഗമം ആഘോഷിച്ചു. മലയാള സൗഹൃദത്തിന്