സുഹൃത്ത്.കോമിന്റെ “മരം ഒരു വരം“ പദ്ധതി തിരുവനന്തപുരത്ത്

മനുഷ്യനോടും പ്രകൃതിയോടും മനുഷ്യപക്ഷ പ്രതിബദ്ധത പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ കൂട്ടായ്മയായ സുഹൃത്ത്.കോം കേരളത്തിലെ എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും വൃക്ഷതൈകൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടിയായ