കല്‍ക്കണ്ടം ചില്ലറക്കാരനല്ല

കല്‍ക്കണ്ടം മധുരംമാത്രമല്ല, ഔഷധവും കൂടിയാണ്. പഴമക്കാര്‍ ഔഷധക്കൂട്ടായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കല്‍ക്കണ്ടിന്റെ പ്രത്യേകതകള്‍ ചില്ലറയല്ല. കടുത്ത ചുമയും തൊണ്ടവേദനയുമകറ്റുകയും ചെയ്യാന്‍ കഴിവുള്ള