തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ കാണാപ്പുറങ്ങൾ: സഫ്രഗെറ്റ് (Suffragette) അഥവാ സംഘടിത സമരങ്ങളിലൂടെ വോട്ടവകാശം വിനിയോഗിക്കാനുള്ള ശ്രമം; ജയകുമാർ കെ എഴുതുന്നു

തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ കാണാപ്പുറങ്ങൾ: സഫ്രഗെറ്റ് (Suffragette) അഥവാ സംഘടിത സമരങ്ങളിലൂടെ വോട്ടവകാശം വിനിയോഗിക്കാനുള്ള ശ്രമം; ജയകുമാർ കെ എഴുതുന്നു