രാജ്യത്ത് ജനസംഖ്യ വര്‍ദ്ധിക്കുന്നതിന് ഉത്തരവാദികള്‍ ആമിര്‍ഖാനെപ്പോലുള്ളവര്‍: ബിജെപി എംപി

ആമിര്‍ ഖാന്‍ തന്റെ ആദ്യ ഭാര്യയെ ഉപേക്ഷിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന് ആ ബന്ധത്തില്‍ രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട്. പിന്നീടുള്ള രണ്ടാം ഭാര്യയില്‍ ഒരു