സ്റ്റുഡന്റ്‌സ് പോലീസ് കേഡറ്റുകള്‍ക്കും ഗ്രേസ് മാര്‍ക്ക്: തിരുവഞ്ചൂര്‍

എന്‍സിസി കേഡറ്റുകള്‍ക്കെന്നപോലെ സ്റ്റുഡന്റ് പോലീസ് കേഡറ്റുകള്‍ക്കും ഗ്രേസ്മാര്‍ക്ക് നല്‍കാന്‍ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ആഭ്യന്തത വകുപ്പു മന്ത്രി തിരുവഞ്ചൂര്‍ രാധാകൃഷ്ണന്‍. സ്ത്രീകളുടെ