പ്രേരക് സ്ഥാനം എത്തുന്നു; ആര്‍എസ്എസ് മോഡലില്‍ സംഘടനാ സംവിധാനത്തില്‍ അടിമുടി മാറ്റം വരുത്താന്‍ കോണ്‍ഗ്രസ്

ഇത്തരം ഒരു മാതൃക സ്വീകരിക്കുക വഴി പാര്‍ട്ടിയുടെ ആശയവും ചരിത്രവും പ്രവര്‍ത്തകരെ കൃത്യമായി ബോധ്യപ്പെടുത്താന്‍ കഴിയുമെന്നാണ് കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ പ്രതീക്ഷ.