ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സഹായം ആവശ്യമാണ്; ഒരിക്കലും എഴുതരുതെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ച പോസ്റ്റാണിത്; ബുക്സ്റ്റോർ തകർച്ചയിലെന്ന് ഉടമയുടെ ട്വീറ്റ്; രണ്ട് ദിവസത്തെ കച്ചവടം 1.70 ലക്ഷം ഡോളർ

ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സഹായം ആവശ്യമാണ്; ഒരിക്കലും എഴുതരുതെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ച പോസ്റ്റാണിത്; ബുക്സ്റ്റോർ തകർച്ചയിലെന്ന് ഉടമയുടെ ട്വീറ്റ്; രണ്ട് ദിവസത്തെ