വയറ് വീർത്തപ്പോഴേക്കും ഭാര്യ വേദന കൊണ്ട് കരയാൻ തുടങ്ങി, കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മരണപ്പെട്ടു; വന്ധ്യംകരണ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് കൈക്കൂലി നൽകാത്തതിനാൽ ഡോക്ടർ മനപ്പൂർവ്വം വരുത്തിയ അനാസ്ഥയെന്ന് ആരോപണം

വയറ് വീർത്തപ്പോഴേക്കും ഭാര്യ വേദന കൊണ്ട് കരയാൻ തുടങ്ങി, കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മരണപ്പെട്ടു; വന്ധ്യംകരണ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് കൈക്കൂലി നൽകാത്തതിനാൽ ഡോക്ടർ