പുരുഷന്മാരെ വന്ധ്യംകരിക്കുക, ഇല്ലെങ്കിൽ ജോലി പോകും; വിവാദ സർക്കുലറുമായി മധ്യപ്രദേശ് നാഷണൽ ഹെൽത്ത് മിഷൻ

പുരുഷന്മാരെ വന്ധ്യംകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ജോലി ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറആയിക്കൊള്ളാൻ ജീവലക്കോരോട് ആവശ്യപ്പെട്ട് മധ്യപ്രദേശ് നാഷണൽ ഹെൽത്ത് മിഷന്റെ വിവാദ സർക്കുർ.നിർബന്ധിത വന്ധ്യംകരണവുമായി മധ്യപ്രദേശിലെ