ഇറ്റാലിയന്‍ വിദേശ സഹമന്ത്രി നിരാശനായി മടങ്ങി

ഇറ്റാലിയന്‍ തടവുകാരെ ജയിലിനു പുറത്തു പാര്‍പ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം പരാജയപ്പെട്ട പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ഇറ്റാലിയന്‍ വിദേശ സഹമന്ത്രി സ്റ്റെഫാന്‍ ഡി. മിസ്തുറ കേരളത്തില്‍