ബൊഫോഴ്സ് കേസ്:പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തലുമായി “ഡീപ് ത്രോട്ട്”

ബൊഫോഴ്സ് ഇടപാടിൽ രാജീവ് ഗാന്ധി കൈക്കൂലി വാങ്ങിയതിന് തെളിവിലെങ്കിലും കുറ്റക്കാരനായ ഇറ്റാലിയൻ വ്യവസായി ഒട്ടാവിയോ ക്വത്രോച്ചിയെ അദേഹം സംരക്ഷിച്ചതായി വെളിപ്പെടുത്തൽ.സ്വീഡിഷ്