7200 കിലോമീറ്റര്‍ സംസ്ഥാന പാത ദേശീയപാതയാക്കി

7200 കിലോമീറ്റര്‍ സംസ്ഥാന പാത ദേശീയപാതയായി ഉയര്‍ത്താന്‍ കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭ തീരുമാനിച്ചു. ഇതുകൂടി ആകുമ്പോള്‍ യു.പി.എ ഭരണകാലത്ത് ദേശീയപാതയായി ഉയര്‍ത്തിയ സംസ്ഥാനപാത